© 2009 Prolampclub, Limburg, NL.                                                                      Url: http://prolampclub.polyveld.com/

Sitemap                                                             Disclaimer                                                             Privacy

Begin                                                             +                                                             +

Disclaimer Prolampclub

Url: http://prolampclub.polyveld.com/

 

Disclaimer, specifiek:

wp140f898b.png
wp140f898b.png

Disclaimer Algemene voorwaarden

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Webmaster van deze site is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de portalen van de Site op enigerlei wijze te verspreiden.

 

De hier getoonde informatie wordt verzameld door de gidsen van Site of door onze zoekmachine. Prolampclub.polyveld.com, noch de gidsen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. Prolampclub.polyveld.com en de gidsen geven geen enkele garantie voor de juistheid en compleetheid van de weergegeven informatie.

 

Informatie verzameld door onze zoekmachine, zoals novums en nieuwsberichten, worden volledig automatisch op de portalen van Prolampclub.polyveld.com geplaatst. Ondanks dat Prolampclub.polyveld.com constant bezig is de zoekmachine aan te passen en te verbeteren, is het waarschijnlijk dat zich tussen deze informatie onjuistheden, onvolledigheden en/of verouderde informatie bevindt. Prolampclub.polyveld.com zal niet alle beschikbare bronnen doorzoeken, en garandeert slechts haar best te doen alle beschikbare informatie uit de bron op Prolampclub.polyveld.com weer te geven. Prolampclub.polyveld.com kan niet garanderen dat de informatie wordt gecorrigeerd indien de website waar wij de informatie vinden niet wordt ge-update.

 

 

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Ten aanzien van het gebruik van de websites die beheerd worden door Prolampclub Nederland Interactief Gezelschap. (hierna te noemen: Prolampclub) gelden de volgende gebruiksvoorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de sites, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij Prolampclub,haar licentiegevers of inzenders van bijdragen. De sites worden uitsluitend voor persoonlijk en niet commercieel gebruik ter beschikking gesteld. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Prolampclub is verkregen. Het is tevens niet toegestaan deze site of onderdelen daarvan (Prolampclub Player) te framen zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

De Prolampclub-websites zijn alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-berzoek. Het is niet toegestaan om de website op automatische wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend via scripts, spiders en/of bots. Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de informatie binnen de context waarin die door de KRO en/of Publieke Omroep  wordt aangeboden. Video- en autdiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embedded omroepplayer. Overnemen, inframen, herpubliceren, bewerken of toevoegen zijn niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen of dit voor anderen mogelijk te maken.

 

 

Bijdragen gebruikers

 

Op sommige onderdelen van de sites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto's en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de sites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels: de gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen; de gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder begrepen auteursrechten en merkenrechten, op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Prolampclub voor mogelijke aanspraken van derden terzake; alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal - worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan Prolampclub. Als gevolg van deze rechtenoverdracht wordt Prolampclub kan  Prolampclub de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma's, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld-of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan Prolampclub een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal. Op grond van deze licentie is Prolampclub gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. de gebruiker zal geen misbruik maken van de sites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten; Prolampclub behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Prolampclub het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname; beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de sites worden op eigen titel en verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van de redactie of Prolampclub; de gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);  eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden; de bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. Prolampclub kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers. de gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn nickname zoals vermeld in het Mediapaspoort vermeld wordt bij de foto/video. Voor andere doeleinden hoeft Prolampclub geen bronvermelding toe te passen.

 

 

Aansprakelijkheid Prolampclub

 

De redactie, de webmaster, de Internet-provider ofz Prolampclub zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in de opgenomen aanbiedingen van derden. Prijswijzingen en typefouten zijn voorbehouden. Tevens aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor diensten betrokken bij derden via deze site.

 

Op de Websites is een disclaimer van toepassing. Pro spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Prolampclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de Websites, uit de onbereikbaarheid van de Websites, uit de toelevering van via de Websites gevraagde diensten, uit bijdragen die door derden op de Website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de Websites wordt verstrekt. Prolampclub is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle teksten, foto's, beelden, geluiden, formats, merken en programmatuur van de Websites zijn voorbehouden aan Prolampclub en/of haar licentiegevers. De inhoud van de Websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van Prolampclub vereist.

 

 

Samenwerking met derde partijen

 

Prolampclub werkt voor een aantal aanbiedingen op haar Websites samen met derde partijen. Indien diensten of producten worden geleverd en uitgevoerd door derde partijen verwijst Prolampclub voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd nadrukkelijk naar de voorwaarden van deze partij. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur de internetredactie een mailtje!

 

 

Copyright

 

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij schriftelijke toestemming is verleend Prolampclub Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

 

 

Prolampclub behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer.

 

Als u nog vragen heeft over onze disclaimer dan kunt u contact met ons opnemen.

Ook verwijzen wij u graag naar onze Algemene voorwaarden.

 

wp140f898b.png
wp140f898b.png
wp140f898b.png
wp140f898b.png
wp140f898b.png
wp140f898b.png
wp140f898b.png